STATUT 
STOWARZYSZENIA 
POMOCNY ŻAGIEL

p01 POMOCNY ŻAGIEL logo

 

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocny Żagiel zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2

 1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Kaliszkach.
 2. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności obszar gmin: Biała Piska (obszar jeziora Roś), Pisz, Ruciane Nida, Orzysz, Mikołajki.
 3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami i organizacjami zagranicznymi, jak również prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 6

Celami Stowarzyszenia są:

 1. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, poszukiwanie pasji życiowych oraz dróg rozwoju osobistego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności propagowane aktywności związanej z wykorzystaniem naturalnych walorów środowiskowych terenu Warmii i Mazur;
 2. aktywizowanie członków Stowarzyszenia do prac nad organizacją i rozwojem turystyki wodnej;
 3. działanie na rzecz poprawy stanu infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki wodnej;
 4. ochrona i promocja zdrowia;
 5. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 6. zwiększenie szans na godne życie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie, rodzinnych form opieki zastępczej oraz przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie);
 7. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 8. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 9. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 10. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
 14. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 15. turystyka i krajoznawstwo;
 16. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami;
 17. promocja i organizacja wolontariatu;
 18. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 19. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 20. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 21. działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. aktywne uczestnictwo w organizacji i przygotowanie zajęć sportowych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności osób wykluczonych i niepełnoprawnych;
 2. promocję zdrowego trybu życia, poprzez aktywność ruchową dzieci i młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych jako alternatywa dla nałogów,
 3. integrację rodzin i środowisk lokalnych, z rozwojem wszelakich zainteresowań (sportowych, muzycznych, plastycznych itp.),
 4. organizację i współorganizację imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym oraz kulturoznawczym;
 5. propagowanie turystyki, jako formy aktywnego spędzania czasu,
 6. organizowanie szkoleń i obozów sportowych,
 7. promowanie regionu (miasta, gminy, powiatu) jako ośrodka przyjaznego aktywnym formom spędzania wolnego czasu,
 8. udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym oraz międzynarodowym
 9. pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych,
 10. wspieranie w rozwoju młodych utalentowanych sportowców szczególnie z terenów wiejskich Warmii i Mazur,
 11. zdobywanie kwalifikacji żeglarskich;
 12. organizowanie warsztatów kulinarnych z uwzględnieniem dziedzictwa kulinarnego naszego regionu, warsztatów nt. zdrowego żywienia,
 13. zdobywanie kwalifikacji żeglarskich,
 14. organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów, kursów,
 15. opiniowanie programów rozwoju regionu i innych aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych związanych z realizacją celów statutowych,
 16. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia,
 17. gromadzenie informacji o inicjatywach związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
 18. organizację przedsięwzięć kulturalnych w powiązaniu z działaniami Stowarzyszenia,
 19. organizowanie działań eksperckich, doradczych, konsultacyjnych, analitycznych, szkoleniowych, edukacyjnych,
 20. organizację imprez kulturalnych, integracyjnych, sportowo-turystycznych i oświatowych;
 21. inicjowanie i prowadzenie działalności popularyzacyjnej i finansowej na rzecz realizacji zadań Stowarzyszenia,
 22. wydawanie materiałów informacyjnych, w tym broszur, folderów i innych publikacji,
 23. współpracę z władzami samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego, nawiązywanie partnerstw na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 24. wsparcie finansowe i merytoryczne innych organizacji pozarządowych, podmiotów czy osób fizycznych w zakresie realizacji celów statutowych.

§ 8

 1. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w §6, może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
 2. Zakres działalności odpłatnej statutowej jest taki sam, jak działalności nieodpłatnej i wymieniony jest w § 6 niniejszego statutu.
 3. Przychód z działalności odpłatnej statutowej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 4. Decyzję o podjęciu działalności odpłatnej statutowej każdorazowo podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, oraz osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację członkowską.
 2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia podjętej w formie uchwały Zarządu w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia podjętej w formie uchwały Zarządu w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez decyzję Zarządu, na wniosek poparty przez co najmniej połowę członków zwyczajnych Stowarzyszenia, podjętej w formie uchwały Zarządu w terminie 30 dni od dnia złożenia wyżej wspomnianego wniosku.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Udziału w obradach Walnego Zebrania Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
 2. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 3. Korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 4. Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 5. Zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. Przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnego płacenia składek.
 4. Uczestnictwa w każdym Walnym Zebraniu Członków.

§ 16

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 17

Członek wspierający i honorowy ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są oni zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 18

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
 2. Śmierci członka Stowarzyszenia.
 3. Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 4. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 5. Wykluczenia przez Zarząd z powodu:

5.1. Łamania Statutu.
5.2. Nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
5.3. Nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez pół roku.
5.4. Działania na szkodę Stowarzyszenia.
5.5. Na pisemny wniosek dwóch członków Stowarzyszenia z wyżej wymienionych powodów.

§ 19

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa lub odmowy przyjęcia w poczet członków, o którym mowa w §12 i §13 lub odmowy nadania członkostwa honorowego, o którym mowa w §14, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków (złożone na ręce Komisji Rewizyjnej) w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Rozpoznanie odwołania, o którym mowa w §20 ust.1, przez Walne Zebranie Członków następuje w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 21

 1. Członkowie Walnego Zebrania Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionych obowiązków. Warunki i wysokość wynagrodzenia ustanawia Komisja Rewizyjna w drodze uchwały.
 3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 22

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym. W przypadku równego rozłożenia liczby głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym. W przypadku równego rozłożenia liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie. W przypadku braku kworum, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, 10 minut po pierwszym terminie. Wówczas uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków.
 4. Od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków (złożone na ręce organu, od którego decyzji następuje odwołanie) w terminie 30 dni od daty uchwalenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 5. Rozpoznanie odwołania, o którym mowa w §23 ust.4, przez Walne Zebranie Członków następuje w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania.

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
 3. Walne Zebraniu Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 24

 1. Zwyczajne Walne Zebraniu Członków jest zwoływane raz w roku jako sprawozdawcze i raz na pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję i udziela absolutorium dla Zarządu.
 3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną, listowną, telefoniczną lub osobiście.
 4. Walne Zebranie może być przeprowadzane za pomocą komunikatora internetowego, telekonferencji i innych dostępnych narzędzi technologicznych.

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną, listowną, telefoniczną lub osobiście.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia.
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 3. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 7. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
 8. Uchwalanie wysokości oraz sposobu płacenia składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 13. Wybór i powołanie uchwałą pełnomocnika do podpisywania umów z Zarządem.

§ 27

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, zgodnie z §29 statutu.
 2. Zarząd składa się z 3 osób: Prezesa i Wiceprezesa i skarbnika
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości zainteresowanych członków drogą telefoniczną, mailową lub osobiście co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub w razie nieobecności Prezesa – Wiceprezes.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
 6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 8. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej.
 9. Przyjmowanie i wykluczanie członków.
 10. Ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.

§ 29

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.

§ 30

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 osób, w tym Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
 4. Termin i miejsce obrad Komisji podaje Przewodniczący Komisji do wiadomości zainteresowanych członków drogą telefoniczną, mailową lub osobiście co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania.
 2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.
 4. Składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu.
 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 6. Wskazanie w uchwale członka Komisji uprawnionego do podpisywania umów z Zarządem.
 7. Ustalanie warunków i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu z tytułu pełnionych obowiązków.

§ 33

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział 5
Majątek i fundusze

§ 34

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich
 2. świadczeń członków wspierających
 3. z darowizn, spadków, zapisów
 4. z przychodów z własnej działalności statutowej
 5. z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem
 6. z przychodów z ofiarności publicznej
 7. dotacji krajowych lub zagranicznych organizacji rządowych i pozarządowych, subwencji, grantów, kontraktów, zlecania usług
 8. dochody z majątku Stowarzyszenia, z kapitału (odsetki, lokaty, akcje)
 9. dochody z działalności gospodarczej.

§ 35

 1. Do reprezentacji Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w Stowarzyszeniu upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
 2. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 36

Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 37

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 38

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 39

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 40

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia oraz w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

icon mapsADRES:
Kaliszki 15a, 12-230 Biała Piska