Stowarzyszenie POMOCNY ŻAGIEL

Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem wychowania i egzystencji w społeczeństwie poprzez organizowanie regat, kursów i szkoleń żeglarskich dla młodych ludzi i nie tylko. Udzielamy wsparcia dla młodych talentów regatowych, pomagamy młodym ludziom odnaleźć pasje a nawet sposób na życie.

STATUT 
STOWARZYSZENIA 
POMOCNY ŻAGIEL

p01 POMOCNY ŻAGIEL logo

 

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocny Żagiel zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2

 1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Kaliszkach.
 2. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności obszar gmin: Biała Piska (obszar jeziora Roś), Pisz, Ruciane Nida, Orzysz, Mikołajki.
 3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami i organizacjami zagranicznymi, jak również prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 6

Celami Stowarzyszenia są:

 1. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, poszukiwanie pasji życiowych oraz dróg rozwoju osobistego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności propagowane aktywności związanej z wykorzystaniem naturalnych walorów środowiskowych terenu Warmii i Mazur;
 2. aktywizowanie członków Stowarzyszenia do prac nad organizacją i rozwojem turystyki wodnej;
 3. działanie na rzecz poprawy stanu infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki wodnej;
 4. ochrona i promocja zdrowia;
 5. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 6. zwiększenie szans na godne życie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie, rodzinnych form opieki zastępczej oraz przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie);
 7. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 8. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 9. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 10. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
 14. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 15. turystyka i krajoznawstwo;
 16. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami;
 17. promocja i organizacja wolontariatu;
 18. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 19. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 20. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 21. działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. aktywne uczestnictwo w organizacji i przygotowanie zajęć sportowych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności osób wykluczonych i niepełnoprawnych;
 2. promocję zdrowego trybu życia, poprzez aktywność ruchową dzieci i młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych jako alternatywa dla nałogów,
 3. integrację rodzin i środowisk lokalnych, z rozwojem wszelakich zainteresowań (sportowych, muzycznych, plastycznych itp.),
 4. organizację i współorganizację imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym oraz kulturoznawczym;
 5. propagowanie turystyki, jako formy aktywnego spędzania czasu,
 6. organizowanie szkoleń i obozów sportowych,
 7. promowanie regionu (miasta, gminy, powiatu) jako ośrodka przyjaznego aktywnym formom spędzania wolnego czasu,
 8. udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym oraz międzynarodowym
 9. pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych,
 10. wspieranie w rozwoju młodych utalentowanych sportowców szczególnie z terenów wiejskich Warmii i Mazur,
 11. zdobywanie kwalifikacji żeglarskich;
 12. organizowanie warsztatów kulinarnych z uwzględnieniem dziedzictwa kulinarnego naszego regionu, warsztatów nt. zdrowego żywienia,
 13. zdobywanie kwalifikacji żeglarskich,
 14. organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów, kursów,
 15. opiniowanie programów rozwoju regionu i innych aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych związanych z realizacją celów statutowych,
 16. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia,
 17. gromadzenie informacji o inicjatywach związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
 18. organizację przedsięwzięć kulturalnych w powiązaniu z działaniami Stowarzyszenia,
 19. organizowanie działań eksperckich, doradczych, konsultacyjnych, analitycznych, szkoleniowych, edukacyjnych,
 20. organizację imprez kulturalnych, integracyjnych, sportowo-turystycznych i oświatowych;
 21. inicjowanie i prowadzenie działalności popularyzacyjnej i finansowej na rzecz realizacji zadań Stowarzyszenia,
 22. wydawanie materiałów informacyjnych, w tym broszur, folderów i innych publikacji,
 23. współpracę z władzami samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego, nawiązywanie partnerstw na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 24. wsparcie finansowe i merytoryczne innych organizacji pozarządowych, podmiotów czy osób fizycznych w zakresie realizacji celów statutowych.

§ 8

 1. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w §6, może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
 2. Zakres działalności odpłatnej statutowej jest taki sam, jak działalności nieodpłatnej i wymieniony jest w § 6 niniejszego statutu.
 3. Przychód z działalności odpłatnej statutowej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 4. Decyzję o podjęciu działalności odpłatnej statutowej każdorazowo podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, oraz osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację członkowską.
 2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia podjętej w formie uchwały Zarządu w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia podjętej w formie uchwały Zarządu w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez decyzję Zarządu, na wniosek poparty przez co najmniej połowę członków zwyczajnych Stowarzyszenia, podjętej w formie uchwały Zarządu w terminie 30 dni od dnia złożenia wyżej wspomnianego wniosku.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Udziału w obradach Walnego Zebrania Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
 2. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 3. Korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 4. Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 5. Zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. Przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnego płacenia składek.
 4. Uczestnictwa w każdym Walnym Zebraniu Członków.

§ 16

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 17

Członek wspierający i honorowy ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są oni zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 18

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
 2. Śmierci członka Stowarzyszenia.
 3. Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 4. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 5. Wykluczenia przez Zarząd z powodu:

5.1. Łamania Statutu.
5.2. Nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
5.3. Nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez pół roku.
5.4. Działania na szkodę Stowarzyszenia.
5.5. Na pisemny wniosek dwóch członków Stowarzyszenia z wyżej wymienionych powodów.

§ 19

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa lub odmowy przyjęcia w poczet członków, o którym mowa w §12 i §13 lub odmowy nadania członkostwa honorowego, o którym mowa w §14, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków (złożone na ręce Komisji Rewizyjnej) w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Rozpoznanie odwołania, o którym mowa w §20 ust.1, przez Walne Zebranie Członków następuje w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 21

 1. Członkowie Walnego Zebrania Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionych obowiązków. Warunki i wysokość wynagrodzenia ustanawia Komisja Rewizyjna w drodze uchwały.
 3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 22

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym. W przypadku równego rozłożenia liczby głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym. W przypadku równego rozłożenia liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie. W przypadku braku kworum, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, 10 minut po pierwszym terminie. Wówczas uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków.
 4. Od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków (złożone na ręce organu, od którego decyzji następuje odwołanie) w terminie 30 dni od daty uchwalenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 5. Rozpoznanie odwołania, o którym mowa w §23 ust.4, przez Walne Zebranie Członków następuje w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania.

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
 3. Walne Zebraniu Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 24

 1. Zwyczajne Walne Zebraniu Członków jest zwoływane raz w roku jako sprawozdawcze i raz na pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję i udziela absolutorium dla Zarządu.
 3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną, listowną, telefoniczną lub osobiście.
 4. Walne Zebranie może być przeprowadzane za pomocą komunikatora internetowego, telekonferencji i innych dostępnych narzędzi technologicznych.

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną, listowną, telefoniczną lub osobiście.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia.
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 3. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 7. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
 8. Uchwalanie wysokości oraz sposobu płacenia składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 13. Wybór i powołanie uchwałą pełnomocnika do podpisywania umów z Zarządem.

§ 27

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, zgodnie z §29 statutu.
 2. Zarząd składa się z 3 osób: Prezesa i Wiceprezesa i skarbnika
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości zainteresowanych członków drogą telefoniczną, mailową lub osobiście co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub w razie nieobecności Prezesa – Wiceprezes.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
 6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 8. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej.
 9. Przyjmowanie i wykluczanie członków.
 10. Ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.

§ 29

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.

§ 30

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 osób, w tym Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
 4. Termin i miejsce obrad Komisji podaje Przewodniczący Komisji do wiadomości zainteresowanych członków drogą telefoniczną, mailową lub osobiście co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania.
 2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.
 4. Składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu.
 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 6. Wskazanie w uchwale członka Komisji uprawnionego do podpisywania umów z Zarządem.
 7. Ustalanie warunków i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu z tytułu pełnionych obowiązków.

§ 33

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział 5
Majątek i fundusze

§ 34

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich
 2. świadczeń członków wspierających
 3. z darowizn, spadków, zapisów
 4. z przychodów z własnej działalności statutowej
 5. z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem
 6. z przychodów z ofiarności publicznej
 7. dotacji krajowych lub zagranicznych organizacji rządowych i pozarządowych, subwencji, grantów, kontraktów, zlecania usług
 8. dochody z majątku Stowarzyszenia, z kapitału (odsetki, lokaty, akcje)
 9. dochody z działalności gospodarczej.

§ 35

 1. Do reprezentacji Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w Stowarzyszeniu upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
 2. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 36

Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 37

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 38

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 39

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 40

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia oraz w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Polityka prywatności strony internetowej
www.pomocnyzagiel.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.pomocnyzagiel.pl jest wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Stowarzyszenie POMOCNY ŻAGIEL, adres siedziby: 12-230 Biała Piska, Kaliszki 15, adres do doręczeń: , NIP: 8491589689, REGON: 367221840, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności: 12-230 Biała Piska, Kaliszki 15, adres do doręczeń: 12-230 Biała Piska, Kaliszki 15, NIP: 8491589689, REGON: 367221840, adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwany/a dalej "Administratorem".
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.pomocnyzagiel.pl w przypadku:
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

III. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
  2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  6. Sprzeciw – art. 21 RODO
  7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. PLIKI "COOKIES"

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": sesyjne i stałe
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

IMG 20200608 114637SPECYFIKACJA HALI NAMIOTOWEJ

 • hala namiotowa o wymiarach 10 x 20 x 3 m
 • konstrukcja aluminiowa anodowana
 • wysokość ścian bocznych 3 m, a w kalenicy 5 m
 • segmentacja 5 m
 • poszycie hali PVC
 • spadek dachu min. 22 stopnie
 • jedna ściana boczna i jedna szczytowa z folii transparentnej
 • podłoga drewniana lakierowana na stelażu aluminiowo-stalowym
 • drzwi wejściowe - 2 szt.

grafika oferta1

PROJEKT:

„Modernizacja infrastruktury na rzecz pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich wraz z zakupem wyposażenia” 

Celem projektu jest przygotowanie infrastruktury na rzecz pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich dzieci, młodzieży i dorosłych. Także doskonalenie umiejętności żeglarskich na kole sterowym, przy żeglowaniu i manewrach portowych.

STOWARZYSZENIE POMOCNY ŻAGIEL DYSPONUJE:

IMG 20200608 114637

Nowoczesną halą namiotową, w której odbywają się wykłady i spotkania towarzyskie uczestników szkoleń.

Hala namiotowa

DSC 1349 1600x1200

Uczestnicy mają do dyspozycji bardzo szybkie i bezpieczne jachty, wyposażone w koło sterowe. Szkolenia i regaty odbywają się na jachtach o długości 8,7 m.

Jacht Twister - Complikator

 • IMG-20200619-WA0000
 • IMG-20200619-WA0001
 • IMG-20200619-WA0002

Do obsługi szkoleń i regat odbywających się na jeziorze wykorzystujemy nowoczesną łódź motorową - otwarto-pokładową.

Łódź motorowa

IMG 20200608 114616

Jachty i łódź motorowa do cumowania wykorzystuje własny port. Port wyposażony w slip do wodowania jachtów i łodzi motorowej, który umożliwia szybkie wyjęcie ich z wody w razie potrzeby.

Port zlokalizowany w miejscowości Pisz przy Al. Turystów 3.

OFERUJEMY TAKIE USŁUGI:

 • szkolenia żeglarskie
 • regaty
 • obozy multisportowe - szczegóły
 • inne

W ramach współpracy z innymi firmami możemy zapewnić wyżywienie i nocleg.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAMY

pod nr tel. +48 509 979 744 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

projekt EFRR logo

 

 

Stowarzyszenie Pomocny Żagiel realizuje projekt w ramach Osi Priorytetowej 6 - "Kultura i dziedzictwo" , Działania 6.2 - "Dziedzictwo naturalne", Poddziałania 6.2.3 "Efektywne wykorzystanie zasobów" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest przygotowanie infrastruktury na rzecz pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich dzieci, młodzieży i dorosłych. Także doskonalenie umiejętności żeglarskich na kole sterowym, przy żeglowaniu i manewrach portowych.

Wartość projektu: 2 595 468,39 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 2 203 552,66 PLN

„Dotyczy projektu „Modernizacja infrastruktury na rzecz pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich wraz z zakupem wyposażenia” w ramach umowy nr RPWM.06.02.03-28-0022/17-00 zawartej dnia 29 czerwca 2018 r.

www.mapadotacji.gov.pl

icon mapsADRES:
Kaliszki 15a, 12-230 Biała Piska